Petrův Zdar !


                        ČRS MO Kostelec nad Černými lesy

                    BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA 

              pro Revír Místního Významu (RMV) č. 411143 Kulaťák

                    Platný od 1.ledna 2012 do 31. prosince 2012 

1. Na revíru je rybolov povolen celoročně. Jednotlivá oprávněná osoba může provádět lov nejvýše na 2 udice. Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek a povolenku k lovu a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři a jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem a orgánům Policie České republiky.

2.Chování při lovu. Po příchodu k místu lovu prohlédne lovící místo z něhož hodlá lovit a pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by lovící takto zacházel s nepotřebným vlascem, šňůrou nebo skleněným odpadem. Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa se zakazuje.

3. Osoba provádějící lov je povinna před zahájením lovu zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky datum lovu a musí mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb.

4. Osoba provádějící lov si v jednom dnu může přisvojit jednu z vyjmenovaných ryb: amur, bolen, candát, kapr, sumec, štika. Bezprostředně po ulovení a přisvojení si vyjmenované ryby, lovící zapíše nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, druh ryby, její délku a hmotnost a ukončí denní lov i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ryb. Předtím přisvojené nevyjmenované ryby si lovící může ponechat, v případě lososovitých ryb nejvýše 3 ks, pokud denní úlovek nepřesáhne 7 kg.

5. Počet ulovených vyjmenovaných a přisvojených si ryb je limitován 3 ks za jeden týden. Týden začíná pondělím a končí nedělí.

6. Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb: bolen dravý 40 cm, candát obecný 45 cm, jelec jesen a jelec tloušť 25 cm, kapr obecný 35 cm, lín obecný 20 cm, štika obecná 50 cm, úhoř říční 45 cm, amur bílý 50 cm, sumec není stanovena. Nevracet vodě, nežádoucí ryba!

7. Lov dravých ryb, přívlač a čeřínkování je povoleno od 16. června do 31. prosince.

8 Denní doby lovu ryb:

leden a únor, listopad, prosinec -                od 7 do 18 hodin

březen -                                                 od 5 do 21 hodin

duben, září a říjen -                                  od 6 do 22 hodin

květen, červen, červenec a srpen -             od  do 24 hodin

9 Doby hájení ryb:

od 1.ledna do 15.června - Bolen dravý, candát obecný, sumec velký, štika obecná.

od 16. března do 15. června - jelec jesen, jelec tloušť.

od 1. září do 30. listopadu - úhoř říční.

10. Není dovoleno uchovávat přinesené přisvojené ryby z jiných revírů v RMV č. 411143.

11 Hranici chráněné rybí oblasti označuje lano v jižní části revíru. Zákaz lovu za lanem.

12. Povolenky na RMV vydané MO, vrátí držitelé s vyplněným sumářem nejpozději do 15.1.2013 MO.

13. Povinnosti držitele povolenky na RMV č. 411143, je řídit se těmito Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva, schválenými ČS MO ČRS v Kostelci n.Č.l. a dále Zákonem o rybářství č.99/2004 Sb. a Vyhláškou č.197/2004 Sb.

 

                      Předseda a hospodář MO ČRS                        Jaroslav Krčma